میکروسکوپ 2017-10-15T09:43:34+00:00

LCD Digital Microscope II

قیمت : ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …

Micro 360+ Microscope

قیمت : ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …

Amoeba Dual Purpose Digital

قیمت : ۷۰۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …

Advanced Biological 1000X

قیمت : ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …

Biological Microscope 400X

قیمت : ۹۰۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …

Tetra View LCD Digital

قیمت : ۳،۶۰۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …

Mini Handheld Digital

قیمت : ۲۳۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …

Deluxe Handheld Digital

قیمت : ۴۰۰،۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر …